Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

 

THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Ông Bù Trung Thu

Giám đốc

 02163 852.478

 

2

Ông Nguyễn Quang Đạt

Phó Giám đốc

02163 852 433

 

3

Bà Mai Thị Phương Lan

Phó Giám đốc

02163 853.073

 

V – CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

PHÒNG CHỨC NĂNG

ĐIỆN THOẠI

1

Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ  

02163 852 110

2

Thanh tra, Giám sát ngân hàng

02163 851.156

3

Phòng Tiền tệ - Kho quỹ vim Hành chính

02163 852.782

4

Phòng kế toán – Thanh toán

02163 852 861

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h